Tag: Kulain

  • Al-Kulaini: Kepercayaan Islam

    Bernama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Ya’qub Kulaini Razi, ia terkenal dengan nama Al-Kulaini, Syekh Al-Kulaini, Tsiqat Al-Islam, penyusun buku yang sangat ...